Kryssarklubben På Kryss Övriga Kretsar In English

Start Verksamhet Västpricken Bli medlem Butiken Forum Kontakta oss

2013-01-12 - Våra gästhamnar – hur står det till egentligen?

På uppdrag av Västkustkretsens styrelse gjordes en enkätundersökning av våra gästhamnar under sommaren 2012. Anledningen var att det är alltfler av våra medlemmar som klagar på höga priser och bristfällig service i förhållande till de hamnavgifter som tas ut. För att få en bättre uppfattning om hur det står till och om de många klagomålen är berättigade så beslutades det om att helt enkelt ställa ett antal frågor till våra medlemmar i enkätform.

Enkätutformning

Enkäten bestod av 17 frågor samt en övrig fråga och fanns att tillgå dels på Västkustens kansli dels på kretsens hemsida (se bild). Svaren skulle skickas in till Västkustkretsen via e-mail.

Resultat

Sammanlagt inkom drygt 160 svar. Fler svar kunde önskats men i jämförelse med tidigare försök måste antalet svar ändå betraktas som ganska bra. Generellt sett var enkäterna mycket väl ifyllda och många utförliga kommentarer och synpunkter gavs. Ett femtiotal svar berörde hamnar i Vänern medan resten kom från Västkusten. Totalt bedömdes 46 hamnar på Västkusten och 12 hamnar i Vänern, sammanlagt 58 hamnar. För att kunna avgöra hur bra eller dålig service en hamn erbjöd användes bedömningskriterier: underkänd, knappt godkänd, godkänd, väl godkänd och utmärkt enligt följande:

Bedömningsmall:

Max. poäng: 102 (fråga 1-17). 6 svarsalternativ var möjliga (1-6 poäng). Kommentarer kunde lämnas under övrigt (fråga 18).

Underkänd: 1-34 p

Knappt godkänd: 35-51 p

Godkänd: 52-68 p

Väl godkänd: 69-85 p

Utmärkt: 86-102 p

Sammantaget är det många faktorer som avgör hur bra eller dålig en hamn har upplevts och hur prisvärd den bedöms vara. En del hamnar fick flera eller många enkät svar medan andra fick få vilket leder till en osäkerhet i bedömningsunderlaget för dessa. Med hänsyn till de många skriftliga kommentarer och e-mail som inkommit samt god kännedom om lokala förhållandena i de olika hamnarna har ändå följande klassificering kunnat göras:

Omdömet utmärkt fick endast 4 hamnar

Dessa var Säffle och Sunnanå i Vänern. Av Västkustens hamnar fick Lövstaviken i Falkenberg och Donsö omdömet utmärkt men det måste noteras att för nämnda hamnar var antalet enkäter få utom för Säffle där 9 svar inkom. Hamnen i Säffle har fått max. poäng av många personer, dvs. 102 poäng av 102 möjliga. Ingen annan hamn kommer ens i närheten av detta. Säffle utmärker sig därmed som årets hamn sommaren 2012 för sin utmärkta service och sin ständigt närvarande och hjälpsamma hamnkapten.

Väl godkänt fick följande 12 hamnar på Västkusten:

Träslövsläge, Åstol, Skärhamn, Rörö, Grötö, Vrångö, Lysekil (norra), Ellös, Ängeviken, Hunnebostrand, St. Dyrön och Fiskebäckskil.

Väl godkänt fick 4 hamnar i Vänern:

Dalbergså, Spiken, Ekenäs och Vänersborg.

Godkänt fick följande hamnar på Västkusten:

Bua, Gullholmen, Ramsö, Ekenäs på Koster, Bovallstrand marina, Hällevikstrand, Käringön, Hasslösund, Vinga, Resö, Tanumstrand, Strömstad, Hamburgsund - landsidan och ö-sidan, Nimbusvarvet på Öckerö, Bohus Malmöns gamla hamn, Smögen, Björholmen, Stocken, Köpstadsö, Marstrand och Sannäs.

Godkänt fick följande hamnar i Vänern:

Trollhättan: Åkersö samt Spikön, Mariestad samt Sjötorp.

Knappt godkänt eller underkänt fick följande hamnar:

Lilla Edet och Brommö i Vänern. Dessa två hamnar tog dock inte ut någon hamnavgift.

På Västkusten fick följande hamnar hård kritik:

Kungshamn, Lysekil södra, Väderöarna, Grebbestad, Fjällbacka, Lilla Bommen, Nordkoster - sundet, Klädesholmen Västra, Mollösund. Gemensamt för dessa hamnar var ett stort antal grava anmärkningar på bristfällig eller obefintlig service i form av: snuskiga och eller ostädade duschar och toaletter, krånglande betalautomater och eller krångligt o tidsödande betalningssystem, bristfällig säkerhet, skrik o gap på nätterna, icke tillgänglig hamnvärd eller hamnvärd (läs skolungdom) som endast tog betalt. Listan på anmärkningar kan göras lång. I särklass hård kritik fick Grebbestad, Kungshamn och Lysekil södra, Klädesholmen västra, Mollösund och Väderöarna där förhållandena måste anses som oacceptabla i förhållande till de hamnavgifter som tas ut.

I samma seglingsområden och kuststräckor finns således både hamnar med bra och utmärkt service jämsides med hamnar med dålig eller undermålig service. Det finns tveklöst en del att lära av de hamnar som håller hög servicenivå till ett rimligt pris.

Med tanke på kommande toatömningsförbud i havet kommer trycket på sanitära anläggningar i gästhamnarna att öka kraftigt framöver både med avseende på toalettbesök och med krav på tömningsanläggningar för septiktankar. Hur tänker sig kommunerna lösa denna fråga till sommaren 2015? Det brådskar.

I några hamnar (ex Mollösund, Smögen, Hamburgsund) är det möjligt att reservera bryggplats mot en ganska hög avgift för den som tycker att det är värt priset. Ett problem är emellertid att reserverade bryggplatser kan ligga outnyttjade samtidigt som andra inte får plats. Nog borde detta kunna skötas på ett bättre sätt. Ett exempel på icke önskvärd, för att inte säga osund utveckling är landstigningsavgifter som tillämpas på sina håll. Detta innebär att båtar inte kan lägga till utan att betala en avgift även om det handlar om enkla och snabba ärenden. Frågan är om det ens är juridiskt hållbart.

Generellt sett får hamnarna i Vänern bättre omdömen än de på Västkusten. I snitt fick Västkustens hamnar 63 poäng = godkänt medan Vänerns hamnar i snitt fick 70 poäng = väl godkänt.

Gästhamnsguiden

I Gästhamnsguiden kan hamnarna göra en självskattning av sin standard och service enligt en skala från 1-5 stjärnor. 1 stjärna innebär låg standard, dålig gästhamn och 5 stjärnor mycket hög standard/kapacitet. Mycket god gästhamn. Vid genomgång av gästhamnguiden (2011, 2012) saknas denna klassificering för de flesta hamnar. I gästhamsguiden 2009-2010 fanns en självutvärdering fortfarande kvar i de allra flesta fall med en siffra från 1-5 för klassificering av säkerhet/miljö/toalett/dusch. Vid jämförelse av hamnarnas egen bedömning 2009-2010 och den bedömning som gjordes via enkätundersökningen framkom följande: Det är en betydande skillnad i den självutvärdering som hamnarna gjorde jämfört med den bedömning enkätsvaren utvisade för de hamnar som fick knappt godkänt/underkänt. Utvärderingarna gav genomgående ett mycket lägre betyg än hamnarna själva då gjorde vilket kan betyda att antingen har standarden sjunkit betydligt eller så har egenskattning av service inneburit en ganska stor självöverskattning!

Vid jämförelse med Danska och Tyska hamnar kan man konstatera att servicenivån där är genomgående bättre eller t.o.m. betydligt bättre till lägre avgifter. Flera har kommenterat att man väljer bort Bohusläns hamnar till förmån för Danmark som ligger närmast geografiskt. Därutöver har det inkommit kommentarer från danska medborgare att man inte längre vill segla på Bohuskusten med anledning av den låga standarden och de höga priserna. Det är beklämmande att konstatera.

Vad säger lagar och avtal?

Vid kontakt med Konsumentombudsmannen (KO) framgår följande. Konsumentlagen och konsumenttjänstlagen är inte tillämpbara i detta sammanhang. I stället är det avtalslagen som kan komma i fråga på så sätt att när man betalar för en servicenivå som utlovas men inte tillhandahålls så kan det jämställas med avtalsbrott. Juridiskt sett är det då möjligt att stämma hamnen för utebliven eller bristfällig service men i praktiken är det knappast troligt att en enskild båtägare vill driva ett dylikt ärende. I stället är det betydligt enklare att helt enkelt bojkotta hamnar som inte håller måttet eller att vägra betala fullt pris. Om många besökare agerar på detta sätt borde det i längden bli ohållbart för hamnarna att inte vidta åtgärder. Men att fortsättningsvis betala och/eller acceptera dåliga villkor förändrar ingenting alls. Då kommer man med stor sannolikhet att göra som tidigare eftersom betalning i alla fall sker trots undermålig service.

Annki Falck På uppdrag av Västkustkretsens styrelse

Enkät

Vad tycker du om Västkustens gästhamnar?

För att kunna påverka de hamnar som erbjuder dålig service i förhållande till gästhamnsavgiften, behöver vi ett enkät underlag med svar från så många som möjligt. Ju fler svar desto större möjlighet till påverkan. Hoppas du kan ta dig tid till detta!

Fyll i en enkät/hamn du besökt genom att svara på följande frågor:

Hamn:
Besöksdatum:
Motorbåt:
Segelbåt:

Ange hur bra en service är genom att endast kryssa i lämplig ruta på fråga 1 – 17. Betygsskala från 1-6. 1= service saknas. 2 = dålig. 4 = bra. och 6 = utmärkt service.

1. Vattenpåfyllning nära båten?

2. El nära båten?

3. Lättilllgängliga toaletter i hamnen?

4. Välstädade/välskötta toaletter?

5. Lättillgängliga duschar i hamnen?

6. Välstädade/välskötta duschar?

7. Hamnvärd/hamnkapten på plats i hamnen?

8. Bemötande från hamnvärd/hamnkapten? (trevlig, kunnig, hjälpsam?)

9. Finns information om hamnen, affärer, sevärdheter mm. lättillgänglig?

10. Hur är standarden på bryggor och förtöjningsanordningar?

11. Hur fungerar internetuppkoppling?

12. Finns sugtömningsstation tillgänglig?

13. Finns sopsortering?

14. Välskött soptömningsanläggning?

15. Kunde du sova ostört hela natten? (eller förekom busliv och stök ?)

16. Är hamnavgiften värt pengarna med tanke på servicenivå och standard i hamnen?

17. Hur trivsam och trevlig tycker du hamnen är?

18. Övriga synpunkter:


Gillar du denna sidan?


Om Västkustkretsen

Västkustkretsen har en mycket omfattande verksamhet som syftar till att göra Ditt båtliv enklare, roligare och inte minst säkrare.

Genom bland annat alla våra föredrag, utbildningar, eskadrar och inte minst våra naturhamnskisser, bojar och dubbar så blir du mer påläst och har alltid nära till mer information när du behöver den!

Kontakta oss

Svenska Kryssarklubben
Västkustkretsen
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Telefon: 031-69 00 69
E-post: vastkustkretsen@sxk.se

Ansvarig utgivare

Peter Junermark, ordförande

Ändrad: 2013-01-17 14:19.
Visad: 4329 gånger.